రెక్కవిప్పిన రాగం కవిత్వం

వర్తమాన సామాజిక సంక్షోభాన్నీ, ఆ సంకక్షుభిత సమాజంలో నిత్యనరక గమనం చేస్తున్న మనిషి బతుకునీ - దృశ్యాలు దృశ్యాలుగా మనకందించారు అడిగోపుల వారు. ఈ అనంతమైన విస్తృతీ, వైవిధ్యం- కవితాసంపుటికి ఔన్నత్యశోభని కూరుస్తోంది. 
విహారి
ఆడిగోపుల వెంకటరత్నం
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
119
ప్రతులకు: 
9848252946