సింహప్రసాద్‌ కథలు

భారతీయ సాంస్కృతిక పరంపర - విచ్ఛిన్నమయిపోతుందన్న ఆక్రోశం. శిలా శాసన సదృశమైన నీతి నిబంధనలు భగ్నమైపోతున్నవన్న ఆవేశమే అతని కథా వస్తువులు. గ్రామీణ జీవన వ్యవస్థ నుండీ మహానగర సంక్లిష్ట మానవ విషాదాల నుండీ - తన నిశిత పరిశీలనలో ఎదురు పడ్డ అన్ని అనుభూతులకు ఈ కథలు దర్పణాలు. 
 
మునిపల్లె రాజు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
195
ప్రతులకు: 
9849061668