జిప్సీ కవిత్వం

ప్రాచీన పద్య రూపాన్ని ఆధునిక వచన కవిత్వాన్ని కలిపి నేనీ రూపాన్ని ఎంచుకున్నాను. ఒక ముక్కాణీలో నాలుగేసి పాదాలతో నడిచే మూడు వచన పద్యాలు వుంటాయి. ప్రతి వచన పద్యంలో మూడు పాదాల తర్వాత విరామం వుంటుంది. నాలుగో పాదం - పై మూడు పాదాలతో సంభాషిస్తుంది. తీసుకున్న వస్తువు విస్తృతిని బట్టి 12 పాదాల నుంచి 36 పాదాలు - చివరికి 108 పాదాల దాకా ముక్కాణీలు విస్తరిస్తాయి. 
సాగర్‌ శ్రీరామకవచం 
సాగర్‌ శ్రీరామకవచం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
130
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపులు