కువకువలు రెక్కలు

ఈ సంపుటిలోని రెక్కలన్నీ అత్యంత క్లుప్తమైనవి. కొంచెం పెద్ద పాదాలున్నవీ రాస్తున్నారు గానీ, ఇలా రాయడం ఒక పద్ధతి. అయితే ఇంత క్లుప్తతలోనూ, అన్ని రెక్కల్లో ఒక విధమైన సమాంతర పాదనిర్మాణం వుంది. ఈ 'సమాంతర' అనేది అనేక విధాల లయను ఇస్తుంది. 
డా|| అద్దేపల్లి రామమోహనరావు
వరం
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
52
ప్రతులకు: 
9441008847