హైకూలు

కవిత

- మల్లారెడ్డి మురళీ మోహన్‌ - 8861184899

వేకువ ఝాము.

రాత్రికి, పగటికీ

మధ్య వారధి.

 

భూమికి

రాత్రీ, పగలూ

బొమ్మా, బొరుసూ.

 

భూమి

మర్రి ఊడల్ని

పీల్చుకుంది.

 

సరళ రేఖ

ఆకాశాన్నీ, సంద్రాన్నీ

కలుపుతూ.

 

కరెంట్‌ పోయింది.

మిణుగుర్లు మరింత

ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తున్నాయి.

 

సంద్రమెంత విశాలమో

సంద్రమన్ని

కవితలు, హైకూలు.

 

వరద.

మా వీధిలోకి

నది నడిచొచ్చింది.

 

కరెంట్‌ తీగెపై

పిచ్చుకలు.

ఎంత క్రమశిక్షణ.

 

ఇల్లు-

మాట్లాడుతోంది

తలుపుల సాయంతో.

 

భూమినుండి

వెలుగు చిమ్ముతున్నట్టు

గడ్డిపూలు.