మన బడిలో పిల్లలకు ఎలా నేర్పాలి?

  - గిజుభాయి

ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మొదటితరం అభ్యాసకులతో నిండుతున్నాయి. ఈ పిల్లల చదువు పట్ల తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ చూపరు. పిల్లలు ఇష్టపడితే బడికి వస్తారు లేకపోతే బడి మానివేస్తారు. చదవడం, రాయడం వచ్చిన ఏ పిల్లలూ బడి మానివేయరు. మరి చదవడం రావాలంటే అక్షరాలు గుర్తించగలగాలి కదా! ఎందువల్ల ఎక్కువమంది పిల్లలు రెండు తరగతులు పూర్తి చేసినా అక్షరాలను గుర్తించలేక పోతున్నారు? అసలు అక్షరాలను గుర్తించాలంటే పిల్లలు ఏ అంతర్గత శక్తులను ఉపయోగించాల? పరిశీలించడం, జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం, గుర్తించడం కదా! మరి ఎందుకు పిల్లలు తమ అంతర్గత శక్తులు ఉపయోగించడం లేదు? పిల్లల్లో లోపమా? మన బోధనలలో లోపమా? పిల్లల్లో లోపమైతే తమ చుట్టూ వున్న అన్ని జంతువులను, మొక్కలను, వస్తువులను ఎలా గుర్తించగలుగుతున్నారు? లోపం తరగతి గదిలోనే ఉంది.