జోలె పాట

విల్సన్‌ రావు కొమ్మవరపు
8985435515


అప్పుడెప్పుడో
నాలో ఒక మనిషి
నివాస ముండేవాడు
సర్వసుఖాల్ని
త ణప్రాయంగా ఎంచి
నిరంతరం శక్తి పొందుతూ
ఎండిన డొక్కల్ని
నెత్తినెక్కించుకునేవాడు...
అప్పుడెప్పుడో
నాలో ఒక మనిషి
అందరితో కలుపుగోలుగా ఉండేవాడు-
భూదేవంత సహనంతో
బతుకు చక్రానికి
నిత్యం కందెన వేసి
కుటుంబానికి నమ్మకమైన
ప్రేమను పంచేవాడు...
అప్పుడెప్పుడో
నాలో ఒక మనిషి
లయతప్పని పాటై
మనసు భాషకు  తప్ప
ఏ ఇతర భాషలకు లొంగనివాడై
చెమట పూల పరిమళమై విచ్చుకునేవాడు...
ఇప్పుడు
నాలోని మనిషి
వెన్నుపోటుకు గురై
తన కాళ్ళమీద
తాను నిలబడలేక
ప్రాణవాయువును
అరువు తెచ్చుకుంటూ
బహుముఖాలుగా
విస్తరించిన
మతం ముంగిట
జోలె పడుతున్నాడు
జాలి పాటలు పాడుతూ
ప్రాధేయ పడుతున్నాడు...
( గౌరి లంకేశ్‌ హత్యకు నిరసనగా)