వాడు-మేము

- జి. పేరిందేవి9966088201

వాడంతా ఒట్టి అమ్మకూచి..
వెన్ననూ దొంగలించ లేదు!
గోకులాన్ని రక్షించ లేదు!
ఊరి పోలిమేరల్లోనే కట్టుబాట్లన్నిటినీ
పురిటి చెలమలొనే కడిగి
మాపై కవనపరిమళాన్ని అద్దినవాడు
వాడికిప్పుడు మూడేళ్లు

రెండుసంవత్సరాలు కూడా నిండని వాన్ని
రెండు కళ్ల పర్యంతమవుతూ
స్కూల్లో చేర్చాం....
వాడికిప్పుడు మూడేళ్లు
ప్రణవి ఉంది, అమిత ఉంది, అరవిందున్నాడు
అని కబుర్ల స్కూలుబ్యాగుని అమ్మఒళ్ళో కుమ్మరిస్తాడు.

నాన్న గుండెనాడుల్ని పసిగట్టినవాడు.
బజారుకు వెళ్తున్నాడని గ్రహించి
నాన్నా! ూబశ్రీఝతీ నాదీ నీదీ కదా!
అని నేనుకూడా నీతో వస్తానని
చెప్పకనే ఊ కొట్టిస్తాడు.

తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఆలకయుద్ధం జరిగితే
వాడు ప్రకటించే వరుణాస్త్రం
నేను.......అమ్మబంగారు!
వాడు ఎంత తిన్నప్పటికీ,
నాన్న కంచంలో చివరిముద్ద మాత్రం
నాన్న బాల్యజ్ఞాపకం...

రాత్రికి అమ్మగూడులో దాక్కొని
ఆ వూర్లో ఒక ఆవుంది పులుంది,
అంటూ కథల ఊయల్లో నిదురిస్తాడు.