ఊపిరి శబ్దం నాన్న

పుట్టి గిరిధర్‌
94949 62080

గాలికి కొట్టుకుపోయే
మేఘం వంటివాడు నాన్న
అయితేనేం..
ఎండ ప్రతాపాన్ని ఆపగలడు
చల్లని వానను కురిపించగలడు!

గాలికి ఎగిసిపడే
దుమ్ములాంటివాడు నాన్న
అయితే ఏం..
మట్టిలా ఆధారమవగలడు
బతుకుపంటకు ఊతమవ్వగలడు!

గాలికి ఆరిపోయే
దీపంలాంటి వాడు నాన్న
అయితే ఏం..
వెలుగుదారిని చూపగలడు
ఎదురైన కష్టాలను కాల్చగలడు!

తేలికగా కనబడే నాన్న
అందరి బరువును తేలిగ్గా మోస్తాడు
అందంగా తయారవని నాన్న
అందరిలో తనను చూసుకుంటాడు!

గుండెచప్పుడు మాత్రమే వినిపించే
నిలువెత్తు నిశ్శబ్దం నాన్న
ఊపిరిశబ్దం మాత్రమే వినిపించే
ఇంటిశ్వాస నాన్న!

తన కలలను మన కళ్ళతో చూస్తూ
అవి నిజమయ్యేలోపు
కలలా కనుమరుగైపోతాడు
తన అడుగులను
మనకు మెట్లుగా పేర్చి
అవి ఎక్కేలోపు
అందనంత ఎత్తుకు సాగిపోతాడు!