పాట ఆగదు.. నది ఎండదు

నారమోని యాదగిరి

మూగబోయిన గజ్జెల కోసం
మడమ తిప్పని పాదాలు కదిలివొస్తాయి
చిరిగిన రుమాలు ధరించ నీకే
ఎదిగిన భుజాలు ఎదురొస్తాయి
విరిగిన కర్రను సరిజేయనీకె
వొంగని వెన్నెముకలు సిద్ధమవుతాయి
జీవాక్షరాలు జీవం పోసుకు
వేదికలో మీద తాండవమాడుతాయి

ఎక్కడికి పోతావయ్యా!

లేఎండల సౌకుమార్యంలోనూ
పసి పిల్లలు నవ్వుల్లోనూ
గిరిజనుల విల్లంబుల్లోనూ
యూనివర్శిటీల నినాదాల్లోనూ
పోటెత్తిన వీధుల్లోనూ
నియంతల నిలదీసే
పదునెక్కే కాలంలోనూ
నిన్ను పోల్చుకుంటూనే ఉంటాం

పాటిక్కడ ఆగిపోతే
కొండల్లో అడవుల్లో
మారుమోగుతది
పాటుంటది, నువ్వుంటవు
పాటున్నంత దాకా నువ్వుంటవు!