శ్రమాక్షరం

బొడ్డ కూర్మారావు
99595 00360

శ్రమ ఫలిస్తుంది
శ్రమ గొడ్డలై గునపమై పారై
పనికిరాని గుట్లనీ చెట్లనీ
కలుపు మొక్కల్ని చదును చేస్తుంది
బీడువారిన మెదళ్ల మైదానాల్ని సాగుచేస్తుంది
శ్రమ ఇంకిపోని చెలమ అలసిపోని యాతం
శ్రమ నిరంతర విద్యుత్‌ ప్రవాహం
శ్రమ ఆలోచనల కాలువై
నిజాల నీటిని మోసుకెళ్తుంది
శ్రమ ఆశయాల ఎరువై
తలల కమతాల్ని సారం చేస్తుంది
మా శ్రమ నాగళ్ల నేస్తం, చక్రాల చుట్టం
కూలన్నల కుడిభుజం
మా శ్రమ శ్రామికుల స్నేహం
మా శ్రమకు ధ్యేయముంది
మా శ్రమకు లక్ష్యముంది
త్యాగముంది, ఆశయముంది
మా శ్రమ కుట్రా కాదు స్వార్ధమూ కాదు
మా శ్రమ దురాక్రమణ చేసే పామూ కాదు
తోకలో విషమున్న తేలు కాదు
మహౌన్నత మానవత్వం మా శ్రమ
రామచిలుక స్వేచ్ఛకు సాయం మా శ్రమ
వణుకుతున్న పల్లెకు
వెచ్చని కంబలి మా శ్రమ
కారుతున్న గుడిసెకు
తాటాకు గొడుగు మా శ్రమ
పాముల్ని తేళ్లని పడగొట్టే
చీమల ఐక్యత మా శ్రమ
అక్షర ఆయుధం మా శ్రమ
జనజీవన చైతన్య స్రవంతి మా శ్రమ!