నేస్తం

డా. డి.వి.జి.శంకర రావు, మాజీ ఎంపీ, పార్వతీపురం,
94408 36931
నేస్తమంటే వాడే!
కూర్చుని సలహాలివ్వడు
ఓదార్చే సాయమౌతాడు
కాలం మార్చని చైత్రం అవుతాడు
తేనీరైనా, కన్నీరైనా
వన్‌ బై టూనే అంటాడు
ఎడారైనా, ఏ దారైనా
నీ తోడై ఉంటాడు
దిక్కు తోచని రాస్తాలో
ఠక్కున వాడే గుర్తొస్తాడు
అక్కరకు వచ్చి చేయందిస్తాడు

లోకాన్నే నువు జయిస్తే
మీసాన్నే మెలి వేస్తాడు
తనదే గెలుపని తలుస్తాడు
సమస్త లోకమూ విడిచి పెడ్తే
అభయ హస్తమై నడిచొస్తాడు
నిండు ధైర్యమై నిలుస్తాడు

నేస్తమంటే వాడే!
ఒక్కడున్నా చాలు
ఎక్కడున్నా కోరు నీ మేలు!