అస్తిత్వపు ప్రశ్న

పుష్యమీ సాగర్‌
90103 50317

ముక్కలైన అస్తిత్వాన్ని
మోసుకుంటూ మూడో మనిషి
లోకమంతా ఉమ్మేసినా
దీవించే అతను కానీ ఆమె చేతులు
ఆకలికి, అవకాశానికి
నడుమ ఉగిసలాడుతూ కూడా
నరకంలో నవ్వుతూ ... చప్పట్ల నిరసన
బతుకును పట్టించుకోమని గొంతెత్తుతావు

కల్తీ కల్లోలంలో
తన అస్తిత్వం కూడా ఒకటైనప్పుడు
కన్నీళ్లు ఆగవు
కాలే కడుపు పడుపులో
ఆకలిని వెతుక్కుంటే తిట్ల దండకం
పైశాచికత్వం వొళ్ళు విరిస్తే
దేహం ముక్కలై విసరబడుతుంది

పుట్టుక నీది చావు నీది
ప్రకృతి ఇచ్చిన రూపాన్ని
రొప్పుతూ, కనుమూసే వరకూ
మోయాల్సిందే ...
ద్వేషం నింపుకున్న లోకంలో
నీకన్నా ప్రేమని ఎవరు పంచి ఇవ్వగలరు
ఓ 'మూడో మనిషి'...!