నాటకం

కుంచెశ్రీ
99088 30477

రెక్కలు విదుల్చుకుని కదులుతున్న రోజులు
ఫ్యూపాలా తన గతాన్ని మార్చుకుని
భవిష్యత్తును కలగంటున్నాయి!
మేఘాల్ని కప్పుకున్న ద్రోహి
ఉత్తల బిత్తలవుతాడని గ్రహించలేదేమో?

దోసిళ్లలో కలలను నింపుకొని
వేళ్ళ సందుల్లోంచి
ఎన్ని కళలు జారవిడుకున్నాడో?
బట్లు బట్లుగా జారిపోతుంటే...
వచ్చే చేతులు చేయూత కోసం కాదు
విషాన్ని పూసుకున్న కత్తులని తెలియక
తన కౌగిలిస్తున్నాడు!

అస్తమిస్తాడన్న చేదు నిజం ఎరుగక
కొండలను పోగు చేసుకుంటున్నాడు
తేనెటీగ పోగు చేసిన తియ్యటి అమృతం
ఎవ్వరి పాలవుతుందో తెలియనిదా?
చుక్క చుక్క దానయ్య పాలే!

చెమట సుక్కను నమ్ముకోక
చెత్రీకింద నాటకం ఓ వలయం
ఏదీ నీది కాదనే నిజం ఒక్కటే నిజం
ఏడు రంగుల ఇంద్రధనస్సు ఆశ
కావాలనుకోవడం అత్యాశే...

నాటకం నాటకం నాటకం
జరిగింది, జరిగేది, జరగబోయేది నాటకమే...
కళ్ళకు గంతలకు కట్టి మసి పూస్తారు
ఆదమరిచామో... ఆనవాలసులుండవు
జాగ్రత్త జాగ్రత్త మేకవన్నె పులులున్నాయి
దూరంగా పో... నువ్వో రంగం ఏర్పరుచుకో...
ఈ నాటక రంగంలో ఇమడలేవు!!