సుజలాం - సుఫలాం నవల

కొన్ని యధార్థ ఘటనల్ని, కొందరు వ్యక్తుల ఆదర్శ జీవన విధానాల్ని ఆధారంగా తీసుకొని, ఔచిత్యానికి భంగం కాకుండా అసహజమైన అతిశయోక్తులు లేకుండా, కొన్ని సన్నివేశాల్ని స్వయంగా కల్పించి, మిశ్రకథగా సుజలాం సుఫలాం నవల రచించాను.- పారుపల్లి వెంకటేశ్వరరావు

పారుపల్లి వెంకటేశ్వరరావు
వెల: 
రూ 180
పేజీలు: 
172
ప్రతులకు: 
9848161208