భావములో తరంగమై

వీరు పద్యము చెప్పుటలోనూ, గేయాన్ని మడతలు విప్పుటలోనూ సిద్ధహస్తులైనా, తొలికృతిని వర్తమాన ప్రక్రియ ఐన వచన కవిత్వంగా ఆవిష్కరిస్తున్నందుకు ఆనందిస్తున్నాను. మూర్తిగారిలోని వర్తమాన సామాజిక సాహితీ సమదృష్టిని, వచనాన్ని ప్రవచనాన్ని ప్రవచనంగా సులభ సుందరంగా చెప్పిన ఈ కవిగారి కావ్య సృష్టిని, కళారస దృష్టినీ మనస్పూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను.- వి.పి. చందన్‌ రావు

చక్రపాణి నరసింహమూర్తి
వెల: 
రూ 0
పేజీలు: 
82
ప్రతులకు: 
9440141745