నేర్చుకోవటానికి మొదటి పుస్తకం

కాబోయే పట్టభద్రులు ఈ పుస్తకంలోని అంశాలను మొదటి సంవత్సరం నుండే చదివి వాటిమీద అవగాహన పెంచుకున్నట్లయితే, వారు తేలికగా ఉద్యోగం సంపాదించటమే కాక, వారికి, వారి కుటుంబాలకు, సమాజానికి ఉపయోగపడగలరనే అభిప్రాయంతో ఈ చిరుపుస్తకాన్ని ముద్రించాం.- దేవినేని మధుసూదనరావు  

దేవినేని మధుసూదనరావు
వెల: 
రూ 11
పేజీలు: 
32
ప్రతులకు: 
0866-2862424