రాణీ పులోమజాదేవి కథలు కథా సంపుటి

ఈ కథా సంకలనం కాలక్షేపం బఠానీ కాదు - కాలానుగుణంగా ఎన్నో మార్పులు మానవజీవితాల్లో చోటుచేసుకున్నా, మౌలిక బంధాలకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ, ఛాదస్తాలకు అతీతంగా, సాధారణ సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని ఆలోచింపజేసే, ''అవునా? మనమూ ఇంతేనా?'' అనే ప్రశ్నలను మనకు మనం వేసుకుని, క్లిష్టమైన సమస్యలను వీలైనంత సరళ సమీకరణంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయించే ప్రయత్నం.- ఎస్‌.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

రాణీ పులోమజాదేవి
పేజీలు: 
194
ప్రతులకు: 
9949384891