నానీల చినుకులు కవిత్వం

కలం కదులుతోంది/ కాగితం మీద./ ఏ కాంతి లోకాలకు/ దారులు తీస్తుందో...!        నీడలు/ అందంగానే ఉన్నాయి./ ఎలాగున్నాయో.. / వాటివెనుక నిజాలు..!        పిట్టలకి/ రెక్కలొచ్చాయి./ పుట్టిన గూటిని/ వదిలెయ్యడమే స్వేచ్ఛా..?-బి. గీతిక

బి. గీతిక
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
7702600583