కె.వి.ఆర్‌. - సాహిత్య వ్యాసాలు-2

ఇందులో భాగంగానే 2012 జనవరిలో 'మహూదయం' 2013 జనవరిలో 'కె.వి.ఆర్‌. సాహిత్య వ్యాసాలు - మొదటి భాగం' అచ్చయ్యాయి. ఇప్పుడు సాహిత్య వ్యాసాలు రెండు, మూడు భాగాల్ని ప్రచురించాం.

వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
678
ప్రతులకు: 
9849083137