తెలుగు సాహిత్య వేదిక

మొత్తం పన్నెండు భాషా సాహిత్యాంశాలపై పన్నెండు గంటలు ఏకధాటిగా ప్రసంగించాను. ఇంతవరకు సాహిత్యంలో ఇలా - పుస్తకం లేకుండా, కనీసం కాగితాలు కూడా లేకుండా ఇంతసేపు మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు.

డా || ద్వా.నా.శాస్త్రి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
134
ప్రతులకు: 
9849293376