వాన కురిసిన రాత్రి

దృకథమేదయినా - తాత్వికత ఏదయినా - వస్తువును కవిత్వం చేసే విధానం తెలియకపోతే శుద్ధ వచనం మిగుల్తుంది. దృష్టంతా తీసుకున్న వస్తువు కవిత్వమవ్వాలి. ఆ దిశగా తన్నుతాను నిర్మించుకుంటూ - విస్తృతపరుచుకుంటూ, విశాలం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఒక కవితా సంపుటికి మరొక కవితా సంపుటికి, స్పందనా గుణం - గణనీయంగా పెరిగింది.- శివారెడ్డి

బండి సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
102
ప్రతులకు: 
040 - 27678430