బాలల సముథ్రాస్త్రం

సముద్రపుటడగున ఈ పుస్తకంలో బొమ్మలతో సేకరించు సాధనాల గురించి వివరించడంతో మొత్తంగా పాఠకులు సముద్రమంతా ఒక్కసారిగా కలియతిరిగినుట్లుగా ఉంటుంది. అందరు సముద్రంలో ఈదుకుంటూ వెళ్లి అంతర్భాగంలోని అలలను, నిక్షేపాలను దర్శించినుట్లుగా ఉండే ఈ పుస్తకం చరిత్రలో ఒక అత్యవసర పఠనీయ పుస్తకంగా మిగిపోతుంది.-  యస్‌.యండి. ఇనాయుతుల్లా

డా.యం.పి.మద్దులేటి రెడ్డి
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
108
ప్రతులకు: 
08592-232404, 9440591520