ఇసుక పూలు

పల్లె పట్టున బాల్యం దగ్గర నుండి వృద్ధాప్యపు చివరి దశవరకూ, అడవుల్లో బతికేవారికి జరుగుతున్న అమానుష అన్యాయంనుంచి ఉప్పుపంటలోని ఆర్థిక అన్యాయస్థాయి వరకూ, ఎన్నో వైవిధ్యమున్న వస్తువులు ఈ కథలకి ఆలంబన. రకరకాల జీవన తీర్పుల్ని, పలుకుబడుల్ని, కళ్ళముందు ఉంచుతాయి ఈ కథలు.

గీతిక కథలు
వెల: 
రూ 140
పేజీలు: 
133
ప్రతులకు: 
7702600583