కథాకేళి

మామూలుగా ఒక్కో పత్రికలో ఒకటి లేక రెండు కధానికల్ని చదవగలం. కానీ సంకలనంలో బహుమతి పొందిన కథానికలన్నిటితో పాటు మరికొన్ని కథానికలను కూడా చదివే అవకాశాన్ని కల్పించిన సంకలనకర్తలు అభినందనీయులు. కథానికా ప్రియులకు ఈ సంకలనం తప్పకుండా మంచి విందేనని చెప్పగలం. రచయితలకు, సంకలనకర్తలకు, ‘కథాకేళి’ పత్రికకు నా శుభాకాంక్షలు.

ఎం.నాగకుమారి, ఎం.రామారావు
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
90