వెన్నెల జలపాతం (కవితా సంపుటి)

ఈకవిత్వం మంచితనమే తప్ప మాయలేదు, హిపోక్రసీలేదు. పాండిత్య ప్రదర్శనలేదు. తన చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనల పట్ల, తన బాల్యం, తన పల్లెటూరు, తను తన అనుభవాల పట్ల అతడి ప్రతిస్పందనే ఈ కవిత్వం. తెలియని విషయాలు జోలికో, అనవసర ఊహల్లోకో వెళ్ళకపోవటం ఈ కవికున్న మంచి లక్షణం.

గుండాల నరేంద్రబాబు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
60
ప్రతులకు: 
9493235992