కవిత్వం

మొదటి భాగం : రూ.200/`,రెండవ భాగం : రూ.300/`,మూడవ భాగం : రూ.150/` పేజీలు: 336అవునవును పొంగిన నా నెత్తురు చివర మొలిచిన చెమట బిందువు ` నడి ఎండల్లో కూలీలను అక్కున చేర్చుకొనే చిగురాకుల కానుగచెట్టు ` వానాకాలం ప్రారంభంలో దూరంగా కురిసిన వాన చినుకులకు భూమిలోంచి విరజిమ్మిన పరీమళ ద్రవ్యాలే నా కవిత్వం అర్థాలు పరమార్థాలు ` సమాజానికీ నాకూ మధ్య నా కవిత్వం ఒక యానకం.

జూకంటి జగన్నాథం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
336
ప్రతులకు: 
9440178095, 9440169896