ఖమ్మం సాహితీ మూర్తులు

తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత ప్రప్రధమంగా ఖమ్మం జిల్లా సాహిత్యకారులను ఇంత మందిని పరిచయం చేస్తూ గ్రంధం రావడం సంతోషదాయకం. ఇది ఎంతో మంది సృజనకారులకు ప్రేరణగా, ప్రోత్సాహకంగా నిలుస్తుంది. ఇలాంటి పనులు ప్రభుత్వమే చేపట్టి చేయాల్సినివి.

డా॥సమ్మన్న
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
123
ప్రతులకు: 
9247873162, 8466965401