హింస పాదు కథల సంపుటి

 
విస్తరిస్తున్న విషానికి విత్తు ఒక్కటే! అది ఈ రాజ్యం నాటింది! ఇదేమి రాజ్యం? ఇదేమి రాజ్యం? పోలీసు రాజ్యం.. తూటాల రాజ్యం... రాజ్యాన్ని ఏలేది హింస! హింసాయుధం! హింసలేని రాజ్యాన్ని ఊహించలేం!! రాజ్యం పెంచి పోషిస్తున్న హింస... ఉద్యోగాలలోంచి కుటుంబాలలోకి జొరపడుతూ ఇంటింటా విస్తరిస్తున్న పాదే ‘హింసపాదు’
`ప్రచురణకర్తలు
బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు
వెల: 
రూ 180
పేజీలు: 
290
ప్రతులకు: 
9989265444