బతుకు బంతి కథలు

శాంతినారాయణ రాసిన ప్రతీకథా వర్తమాన భారతీయ సామాజిక వ్యవస్థ ముందు ఒక ప్రశ్నను నిలబెట్టుతుంది. వ్యవస్థను నిలదీసే రచనే ఆధునిక రచన. శాంతినారాయణ ప్రశ్నించే కథలు రాయడంలో సిద్ధహస్తుడు. ఈ సంపుటంలో శాంతినారాయణ తనను తాను కథా రచయితగా వర్తమానీకరించుకున్నారు.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

డా|| శాంతినారాయణ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
165
ప్రతులకు: 
9916671962