కోయిల చెట్టు కథల సంపుటి

స్త్రీల పనికి విలువ కట్టడం, వారిని అన్ని రకాల పెత్తనాల నుండి, భయాల నుండీ విముక్తి చేసి, వారి స్థితిగతులను అర్థం చేసుకుంటూ, సమాజంలోని అన్ని రంగాలలోనూ వారికి నిర్ణయాధికారం కల్పించి వారిని అన్ని విధాలుగా చైతన్యపరుస్తూ ముందుకు సాగాల్సిన అవసరాన్ని ప్రత్యక్షంగానూ, పరోక్షంగానూ పాఠకుడి ముందుకు తెస్తాయీ కథలు.

- వి. ప్రతిమ

డా|| ఎం. ప్రగతి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
135
ప్రతులకు: 
9440798008