నల్ల చామంతి కవిత్వం

చిత్తలూరి శైలి, వ్యక్తీకరణ, ఊహ అన్నీ ఆయనవే. ఈ పదేళ్ళలో తనదయిన శైలినీ, వ్యక్తీకరణని సాధించాడు. మెరుపులు మెరుపులుగా మెరిసే కవిత్వం కాదు అతనిది. నిబ్బరంగా కథ చెబుతున్నట్టు సాగే శైలి యిది. పాఠకుణ్ణి క్రమక్రమంగా లోగొనే శక్తి ఈ కథన శైలికుంటుంది.

- కె. శివారెడ్డి

చిత్తలూరి సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
224
ప్రతులకు: 
8247432521