ఆధునిక కథ - ప్రస్థానం

ఈగ్రంథం ఒక చారిత్రక అధ్యయనం. సమాజం - చరిత్ర - సాహిత్యం - వీటిమధ్య సంబంధాలు ఏ విధంగా పరస్పరం ప్రభావితమౌతాయో, ఏ విధంగా సమాజ లక్ష్యాలకూ, నిర్మాణాలకూ ప్రజా ఉద్యమాలకూ దిశానిర్దేశం చేయటంలో ఉపకరిస్తాయో - ఆ క్రమాన్ని రీతిని ప్రమాణాలుగా తీసుకుని మన ఆధునిక తెలుగు కథా సాహిత్యాన్ని విశ్లేషించాను.

- జయంతి పాపారావు

జయంతి పాపారావు
వెల: 
రూ 900
పేజీలు: 
511
ప్రతులకు: 
0891 - 2557961