చినుకు చిరు స్పర్శ

మంజుల సూర్య
97040 22244

అనుక్షణం నిరీక్షించి
నీరసించి నిర్వేదమైన వేళ
తపించిన మనసును చల్లని పిల్లగాలి చుట్టుకున్న ఆనందహేల
ఉరుములే మంగళవాద్యాలై
నల్లని మబ్బు తునకలు ఏడువారాల కానుకై
మెరుపు దివిటీలు దారి చూపిస్తుంటే
మేఘాల గుర్రమెక్కి
తలంబ్రాలై తొలకరి జల్లులు జాలువారగా
తపనల చినుకుల చిరు స్పర్శలో
ఒక్కసారిగా ఝల్లుమన్
పుడమి అణువణువున పులకరింపుల వేణువులే
ఎదురుచూస్తున్న ఆ మట్టిరేణువుల
గుండె గూటిలో
వేవేల వేకువల సంభ్రమలే
దూరం భారమై విరహము వేదనై
ఇక వల్లకాదంటూ వర్షమైన
ఆ ప్రేమ తడిని
తనువంత నలుగుల పూసుకుంటూ
గుప్పెడు మల్లెలు ఫక్కున నవ్వినట్లు
మట్టివాసన మధుపర్కమే అయ్యింది
ఏడడుగుల ఏరువాకే అయ్యింది
రేపటి పచ్చని పందిరిని తలుచుకుంటూ ...