నిన్నపాట వైపు

బంగార్రాజు
85003 50464

ఎవరు విసిరిన బాణమిది?
గాయం యుగాలుగా రేగుతూనే వుంది
ఎవరు మోపిన శాపమిది?
భారం తరాలుగా పెరుగుతూనే వుంది
ఎదగడానికి ఎగబాకుతున్నప్పుడల్లా
కులం బండరాయి మెడకి తగిలించబడి
వెయ్యి నిలువుల లోతుకి లాగిపడేస్తునే వుంది

మెత్తటి కోరలతో నెమరేస్తూ
అంటరానితనానికి అర్థం అర్థమయ్యేలా
ఒక పురుగు గ్రాండ్‌ ఫినాలే నిర్వహించి మరీ
చెప్పాక కూడా
లోకం నిన్నపాట వైపు మొగ్గు చూపుతూనే వుంది

నన్ను తాకిన గాలి నిన్ను తాకుతుంది
నిన్ను మోసిన నేల నన్ను మోస్తుంది
నేను తిన్నదే నువ్వు తింటున్నావ్‌
నువ్వొదిలేదే నేనొదులుతున్నాను
తేడా ఏముంది...!?

మనిషన్నవాడే అంటరానివాడని
నిరూపితమయ్యాక
ఈ దేశం అద్దెకొంపకు
నీ కులమేంటని ఇంకా అడుగుతూనే వుంది
ఆ చేతి వంటకు మైలను అంటగడుతూనే వుంది

చెలరేగుతున్న చీకటి ముందు
దీపం తల తెగిపడుతూనే వుంది!