ఎవరి దుఃఖమో అది! కవిత్వం

 అక్కడ గాలి కదలికలు/ తుఫానుల్ని ఒడిలో దాచుకున్నట్టు/ కనిపించని ఇసుక/ కాస్త కాస్త జమగూడి/ ఓ పెద్ద కుప్పగా పెరుగుతున్నట్టు./ ../ అక్కడ గుండుసూది పడ్డా/ ఖణేల్‌మని చప్పుడౌతుంది./ క్షణం క్షణం ఉద్వేగానికి/ కొత్త నోళ్ళు మొలుచుకొస్తాయి.

       -  డా. ఎన్‌. గోపి

డా. ఎన్‌. గోపి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
150
ప్రతులకు: 
9391028496