మూడోకన్ను కవిత్వం

 

'అబ్బా! ఏం రాసాడ్రా బాబూ'/అంటూ కొన్ని అక్షరాలు మెచ్చుకున్నాయి!/'నన్ను మలుచుకోలేదేం' అంటూ మరికొన్ని అక్షరాలు/కుళ్ళుకున్నాయి!!/కొన్ని - /కవిత్వంలో తడిసి ముద్దై/ పుష్కరాలు జరుపుకున్నాయ్‌! /కొన్ని / నిష్ప్రయోజనంగా పరుగెత్తే రోజుల్లాగ.../తరువాత చటుక్కున తిప్పేసే పుటల్లాగ.../మెదడున్నా గుర్తుంచుకోలేని వ్యర్ధంలాగ..!!?/ ఆవిరైపోయాయ్‌!!

       -  చలపాక ప్రకాష్‌

చలపాక ప్రకాష్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
200
ప్రతులకు: 
9247475975