పుట్టెడు నానీలు

 

గిరిధర్‌ నానీల్లో లోకవృత్త పరిశీలనం, సామాజిక చైతన్యం, ఉహాశాలిత, నాస్టాల్జియా, శైలీనైగనిగ్యం ఇలా ఉత్తమ కవిత్వానికి ఉండవలసిన ద్రవ్యాలన్నీ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భావావేశం.

- ఆచార్య ఎన్‌. గోపి

పుట్టి గిరిధర్‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
63
ప్రతులకు: 
9494962080