కథల గోదారి

ఈ గుచ్చంలో కథలన్నిటికీ కాన్వాస్‌ గోదావరే. పొడుగు వెడల్పుతో పాటు ఎత్తు కలిగిన కాన్వాస్‌ గోదావరి. దాట్ల ఒక్కో అలని చుట్టచుట్టుకు ఇంటికి తీసుకెళ్లి, మనసులో పరిచి, ఆరబెట్టి దాని మీద రాసిన కథలివి. పైగా కథా శీర్షికల్ని మిత్రులు సూచించగా వాటితో ఇతివృత్తాలు అల్లుకున్నారు. చక్కని పూరణతో అందించి, సరికొత్త అవధానానికి అంటు తొక్కారు. 

- శ్రీరమణ

దాట్ల దేవదానం రాజు
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
147
ప్రతులకు: 
9440105987