నీళ్లలోని చేప - కవిత్వం

''సుమారు నా రెండేళ్ల జీవితాన్ని అక్షరాల్లోకి అనువదించుకుంటే ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో వున్న ఈ సంకలనం. అయినా వెలితి మిగిలే వుంది. 'ఏరోజుకారోజు ఒక అసంపూర్ణం' అనే తెలివిడి వుంది నాకు. ఒక కవిత పుట్టుకకు ఒక ప్రత్యేక సందర్భమొక్కటే కారణం కాదనుకుంటాను. కవిత ఒక పర్టిక్యులర్‌ శిల్పంలో ఒదుగుతున్నట్టనిపిస్తుంది. గాని దాని వేళ్లు ఎక్కడో మొదలవుతాయి. చిగుళ్లు ఎక్కడెక్కడికో విస్తరిస్తాయి.

       -  బాలసుధాకర్‌ మౌళి

బాలసుధాకర్‌ మౌళి
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
187
ప్రతులకు: 
9676493680