మౌనగీతం - కవిత్వం

అమెరికాలో జరిగే కొన్ని విషాదాలను వింటున్నప్పుడు పేపర్లలో చదువుతున్నప్పుడు అటువంటి సందర్భాలలో శాంత వేదనా సందేశం ఏదైతే ఉందో చాలా సందర్భోచితంగా ఉంది. చదువుతుంటే నా హృదయం ఆర్థ్రమైంది. నా పాలమూరు కవితలో పాలమూరును మన కళ్లముందు చిత్రిక కట్టించింది. హోళీ పండగ వర్ణన రసవంతంగా వుంది. ఈమె రాసిన నలభైపై కవితలతో మౌనగీతాన్ని రూపుదిద్దడం సంతోషదాయకం.

 

జి. శాంతారెడ్డి
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
60
ప్రతులకు: 
8008177325