మొగ్గలు

ఈ మొగ్గలు మూడు పాదాల కవిత్వమే అయినప్పటికీ క్లుప్తత, సరళత, సంక్షిప్తత, గాఢత దీని ప్రధాన లక్షణాలు. మొగ్గలు కవిత్వానికి ఎలాంటి అక్షర నియమం కాని, ఛందస్సు కానీ లేదు. అందరూ సులభంగా రాసే కవితా ప్రక్రియ ఈ మూడు పదాల కవిత్వాన్ని చక్కగా అభివ్యక్తీకరిస్తే తప్ప మొగ్గలు తెలుగు సాహిత్యంలో నిలదొక్కుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

 

డా. భీంపల్లి శ్రీకాంత్‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
117
ప్రతులకు: 
9032844017