సాహితీవనంలో ఒక మాలి డా. కపిలవాయి లింగమూర్తి

ఇందులో కపిలవాయి గారి జీవనం, వారి పలు గ్రంథాల సంక్షిప్త పరిచయం, వారి శిష్యగణం పరిచయాలు, శిష్యులు, మిత్రులు చేసిన స్తుతులు, ఉదాహరణప్రాయంగా ఒకటి రెండు ముందుమాటలు (కపిలవాయి వారివి, ఇతరులు రాసినవి), వారందుకున్న బిరుదులు, సత్కారాలు, సన్మానాలు, రచనలు, వారి రచనలు ప్రచురించిన పత్రికల పట్టికలు, వారి సాహిత్యంపై పరిశోధన చేసిన వారి సమాచారమూ, ఉద్దరించ దగిన కపిలవాయి వాక్యాలు

ఉన్నాయి.

కూర్పు: డా. కొల్లోజు కనకాచారి
వెల: 
రూ 180
పేజీలు: 
194
ప్రతులకు: 
9491593871