ఇదేదో నెమలి నీడలా వుంది - కవిత్వం

ఎక్కడెక్కడ నుండి తెచ్చుకోవాలో/ నీడ కోసం నాలుగు సిమెంటు రేకులు/ గోడలు లేపి చాన్నాళ్లయింది/ చినుకు వెంట చినుకు రాలి/ కూలిపోయే దశకు చేరింది/ కట్టింది మట్టితో కదా-/ పరిమళముంటుంది కాని, / పట్టు గట్టిగా వుండదు/ మీద పడుతుందన్న దిగులు లేదు కాని, / కూలిపోతే కలలు ఎగిరిపోతాయన్న భయముంది....

 

ఆశారాజు
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
221
ప్రతులకు: 
9392302245