స్వేచ్చా కవిత్వం ఇది జీవితం - ఇది అందరిదీ డ సమాంతరం

విషయం వైయక్తిక స్ఫూర్తితో సామాజిక విశ్లేషణతో తాత్విక స్పృహతో నిర్వహణ శిల్పాన్ని కలిగింది. భావరూపం ప్రతీక సముచితమైన ప్రవేశాన్ని పొందాయి. స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో తనదైన ప్రత్యేకతను కలిగిన ''ఇది జీవితం'' బృహత్కృతిలో భాగం. ''ఇది అందరిదీ''.

- మాదిరాజు రంగారావు

మాదిరాజు రంగారావు
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
64
ప్రతులకు: 
040-23398899