గుండెలో నదులు నింపుకొని..

తెలుపును వెనక్కి నలపకు, తెలుపంటూ వేరే లేదు,/ నలుపు పండితే తెలుపవుతుంది. ఆ తెలుపే నీ బతుక్కి గెలుపవుతుంది./ బతికినంత కాలం మనిషి లోనా బయటా నదిలా ప్రవహించాలి./ మనిషి పోయినా సరే జీవనదిగా రాణించాలి./

నది అంటే - భూమి కాగితమ్మీద ఆకాశం కవి రాసే ఓ కమ్మని పద్యం./ అది చదువుతున్నాం కాబట్టే ఇంకా మనం బతికే ఉన్నాం.

- డా|| రావి రంగారావు

రావి రంగారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
126
ప్రతులకు: 
9493686165