ప్రభావరి కిరణాలు

చిత్రాలు, పద చిత్రాలు / ముఖ్యం కాదు,/ జనం గుండెల్లో కవి / సత్య చిత్రాలు గీయాలి.

కాగితం మీద రాసినా/ కంప్యూటరు మీద కొట్టినా / ప్రజల మనస్సుల మీద / కవిత కనిపించాలి.

చనిపోతుంది మబ్బు / వర్షం బిడ్డను కని, / భూమి పడతి చేతుల్లో / క్షేమంగా పెట్టి!

- డా|| రావి రంగారావు

డా|| రావి రంగారావు
వెల: 
రూ 20
పేజీలు: 
32
ప్రతులకు: 
9247581825