అశోక నివాళి మూడు, నాలుగు భాగాలు

ఇప్పుడు మరో రెండు పుస్తకాలు 'అశోక నివాళి' మూడు, నాలుగు భాగాలు. ఇవి నూరుగురు అంతర్జాతీయ అమరయోధులకు నివాళి. ఒక్కో భాగంలో యాభై మంది అమర యోధులు చొప్పున రెండు భాగాలు, రెండు పుస్తకాలు.
- సింగంపల్లి అశోక్‌ కుమార్‌

శ్రీశ్రీ సింగంపల్లి అశోక్‌ కుమార్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9440243433