దుఃఖపు ఎరుక కవిత్వం

ఒక తొలిపొద్దు మైదానంలో/ నలిగిన గడ్డిలో నీ పాదముద్రని చూశాను / గరిక్కొసన పొటమరించిన బిందువు మీద / నీ ఉనికి గంధాన్ని ఊహిస్తాను /నలిగిన గడ్డీ అణిగిన నేలా నీ /జంగమ రహస్యాన్ని లీనం చేసుకుంటాయి / నీ స్పర్శకి ఎరుపు డౌలు పడ్డ పరిసరాలన్నీ / గరిక పచ్చ చాప కింద తడి ఊపిరి / దారి పోసుకుంటూ పాకుతుంటాయి / నాకే కోకిల జొన్న గింజ కన్నులోనైనా / నీ రాత్రులే కనిపిస్తాయి / అలసిన రాత్రి నొసటన నీవద్దిన పెదాల ఆనమాలై / తెల్లవారుతుంది.

- అద్దేపల్లి ప్రభు

అద్దేపల్లి ప్రభు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
88
ప్రతులకు: 
9848930203