మతలబు కవిత్వం

పలికే సప్తస్వరాలలో తంత్రిని నేను/ నర్తించే పాదాల మువ్వలు నేను/ జాలు వారిన అక్షరాల ఘంటం నేను / బ్రతుకును రంగుల్లో చిత్రించే కుంచెను నేను / నేను రైతు నాగలినే కాదు / సాలీల మగ్గాన్ని - కుమ్మరి సారెను / గౌడుల కత్తిని - మాదిగల ఆరెను / మంగలి కత్తెరను - జాలరి పడవను / సమస్త వృత్తుల పనిముట్టును నేను''

- నిధి

నిధి
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
88
ప్రతులకు: 
9701000306