మేఘవర్ణాలు

గరికపాటి మణీందర్‌
99483 26270

నేలకోసం
తరలివచ్చిన మేఘ వసంతం
కొన్ని పచ్చని దృశ్యాలను వెదజల్లింది

ఎక్కడో
సముద్ర కెరటాలనుంచి ప్రయాణించి
ఎలా రూపాంతరం చెందిందో ఏమో
రాలిన చినుకులు
చెట్లపై రంగులు
సీతాకోక చిలుకలుగా పూసాయి!

నిజానికి
ఆకాశం గొప్ప ఆబ్‌ స్ట్రాక్‌ పెయింటర్‌
చినుకుల జల్లింపులో
సప్తవర్ణాలను గుమ్మరిస్తుంది

ఏ రంగుతో ఏ వర్ణం మిశ్రమం చేస్తందో
తెల్లారేసరికి నగతరువులు
చిలకపచ్చ పావడా తొడిగిన తరుణులవుతాయి

ఎడారులు
హరిత మొలకల నక్షత్రాలను పూస్తాయి
షడ్రుచుల పండ్లను పరిమళిస్తాయి
మొత్తంగా తులిప్‌ వనాలను నాటి
భూమిని పూల స్వర్గం చేస్తాయి!