నానీలు

బి.గోవర్ధనరావు
94419 68930

1 ఆశయాలు
పరీక్షల్ని పెడతాయి
ఓర్పు నేర్పులు
గెలుపు నిస్తాయి

2 ఆధునికుడివా
కిరాతకుడివా!
పరువు పేరిట
ఈ హత్య లేందిరా!

3 ఊరెళ్ళాను
జ్ఞాపకాలను తెచ్చాను
మట్టి మమతల్లో
మళ్ళీ పుట్టాను

4 కథలన్నీ
ఎక్కడి కెళ్ళాయి?
కాళీపట్నం వారి
కథా నిలయానికి!

5 కదిలే కాలంలో
తరిగే వయస్సు
వద్దనుకున్నా
మేల్కొనదా! ఉషస్సు

6 కష్టపడరు
పనిచెయ్యరు!
ఓ బ్యూరోక్రసీ
ఎక్కడ! నీ డెమాక్రసీ!

7 కరోనా చెప్పిన
గొప్ప పాఠం!
'అంతా ఒక్కటే'
అదే దాని తత్వం!

8 కల్తీల మయం
నేటి వ్యాపారం!
మూడు పువ్వులు
ఆరు కాయలు !

9 కరెంటు కోత
చీకటిని తెచ్చింది!
మిణుగురులారా
ఇటు వస్తారా!

10 గాలి మేడల్లో
జీవితముందా?
మట్టి బతుకుకు
మన్నిక ఎక్కువ!