ఎవడైతే మాకేం?

సిహెచ్‌.వెంకట లక్ష్మి

సిత్రాలు సూడరో శివుడో శివుడా
నువ్వు చిందేసి గర్జించు
ఓ కార్మికుడా
ఉద్యమాల త్యాగఫలం
మన విశాఖ ఉక్కు
ఇప్పుడెవడో దోచుకుంటే
మనకేమిటి దిక్కు?
ఉక్కు సంకల్పం ఊసులు
ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి
ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు
బడాబాబుల చేతలతో
ఉసూరుమని రోదిస్తోంది
ఎందరో వీరుల త్యాగాలతో సాధించిన
నెత్తుటి ఫలమీ కొలిమి బంగారం
అన్నీ లాక్కుంటూ దోచుకుంటూ పోతుంటే
పోనీలే అని ఊరుకుంటే మా హక్కు ఉక్కుని
లాక్కోవాలన్న నీచ ఆలోచన చేసిన
కుట్రదారులకు చ్చితంగా బుద్ధి చెబుతాం..
గ్రాంట్లు లేవని గనులు ఇవ్వమని
సిగ్గులేని సిత్రాలు చేస్తూ వుంటే
ఇంకా చోద్యం చూస్తూ కూచుంటామా?

అమ్మే హక్కు ఎవడికి? కొనే హక్కు ఎవడికి?
కష్టమైన నష్టమైన మేమే చూసుకుంటాము
అడుగుపెట్టినది ఎవడైతే మాకేం
కణకణమండే అగ్నికణాల సాక్షిగా
సలసల మండే గుండెల తోడుగా
ఐక్యతా నినాదంతో ఢిల్లీలో గల్లీల్లో
తిప్పి తిప్పి కొట్టి తరుముతాం
జీవితాలను కార్పొరేటు పరం చేయొద్దు
రాజీమార్గాలు అసలే మాకొద్దు
మా హక్కు మాకే వుంచండి
మా బాగు ఏదో మేమే చూసుకుంటాం!