ఎన్ని మెట్లు ఎక్కినా ...

జామి వీరేశ్‌
93986 60066
ఎంత పైకి ఎదిగినా సరే
మనం ఎక్కడ నుంచి వచ్చామో అది ఎప్పుడూ
మనసుని కరిగించే చల్లగాలిలా అనిపిస్తుంది
జీవితంలో పైకి ఎదగడంలో మాత్రమే సంతోషం పొందేవాళ్ళకి
కింద పడటంలో ఉన్న అనుభూతిని ఎలా చెప్పేది?
అందుకేనేమో అందనంత ఎత్తుకి ఎదిగినా సరే
ఎన్ని మెట్లు ఎక్కినా సరే
ఎంత దూరం వదిలి పోయినా
చివరికి నీ ఆనందం, నీ హాయి, నీకు ఊరట
ఏదైనా సరే ఆ మెట్ల కింద ఉన్న
ఆ చిరునవ్వుతో ఉన్న ముఖం పలకరించినప్పుడే తెలుస్తుంది

కింద పడటంలో ఉన్న నిజమైన హాయి
తెలుసుకోవాలంటే
దానికి అనుభవం కావాలి
ఆ అంతులేని ఆకాశం లోంచి కిందకి పడుతున్న
ఆ ఊహ ఎంత భయపెట్టినా నీ హృదయంలో ఒక మూల
చల్లని చిటపటలు కలిగిస్తుందని నీకు తెలుసా?
ఆ సూర్యుడు కూడా తోకలేని ఆ మహా సముద్రం
అంతులేని లోతులో మునుగుతుంటే ఆ ప్రశాంతత,
ఆ నిశ్శబ్దం, ఆ నిశ్శబ్దం చేసే సంగీతం
ఎలా ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మిత్రమా!