నీలాంజన వజ్రం

అడిగోపుల వెంకటరత్నం
98482 52946
మంచి కవిత్వానిది
ఒక పార్శ్వంకాదు
ముందు వెనక
కుడి ఎడమ
వివిధ కోణాలు
వజ్రంలా ఎటుచూసినా
రంగులే
రంగుల అనుశాసనలే -

నడుస్తూ కవిత్వం చదివితే
చుట్టూ చెట్లపై
విడిది చేసిన పికాలకు పాకి
కోరస్‌ ఎత్తుకుంటాయి!
కూర్చొని పఠిస్తే
జనంలో కలతిరిగి
సమూహం కూడగడుతుంది!
కళ్ళల్లో నిలుపుకుంటే
ఏడురంగులు
వేలరంగుల పాయలై చిత్రిస్తాయి!

పదానికెన్ని అర్థాలు
అర్థానికెన్ని శబ్దాలు
వాక్యానికెన్నిదారులు
పండితుణ్ణి పామరుణ్ణి
అలరించిన కవిత్వం
మంగళతోరణాలు కట్టి
పూలబాటలు వేసి
పల్లకిలో వూరేగుతుంది!

పదునైన ఖడ్గం యిచ్చి
దుష్టశక్తుల్ని దునుమాడమంటుంది!
మానవత్వం సుక్షేత్రంలో నాటి
దిగుబడులు తియ్యమంటుంది!
సమతను చాటి హరితం చేసి
చాపకూడు ఉపదేశిస్తుంది!
కవిత్వం నీలాంజన వజ్రం
ఇంట దాచి తరచూ ఆస్వాదిస్తే
ఒంటికి ఉల్లాసం
మనసుకు ఆహ్లాదం
మేధస్సుకు చేతనం!