ఓ కవీ, కర్తవ్యం నిర్వర్తించు!

విశ్వశాంతి
89194 15804

ఓ కవీ, నీ కలం కదిలించు
నీ విశ్లేషణా దూరదృష్టితో
సత్యాన్ని శోధించు
నీ కవితా పదజాలంతో
కర్తవ్యాన్ని బోధించు
నీ కలాయుధ కదనంతో
బడుగు వర్గాలకు బాసటగా నిలబడు

నీ వివేచనా వికాసంతో
వృద్ధులైన యువతను నడిపించు
నీ శాస్త్రీయ దృక్పథ దృక్కులతో
కర్మసిద్ధాంతాన్ని ఖండించు
నీ ఆధునిక కవితా సృష్టితో
మనువాదాన్ని మట్టి కరిపించు

నీ కవితా శక్తి పరంపరతో
పోరాడుతున్న రైతుల రుధిరం మరింత మరగించు
నీ కవితా సమర భేరితో
కార్పొరేట్‌ వృక్షాలను కూకటివేళ్ళతో పెకలించు
నీ చైతన్యపు వాక్కులతో
ప్రజా శ్రేణులను కదిలించు.. కదం తొక్కించు

నీ కలం బలం ప్రయోగించి
అలనాటి స్వాతంత్ర స్ఫూర్తి రగిలించు
మన నేల, సంపదా పరాయీకరణ చెందకుండా
మరో స్వతంత్ర పోరాటం నడిపించు!

ఓ కవీ, కలం కదిలించు
కాలానుగుణంగా నీ కర్తవ్యం నిర్వర్తించు!