సాహితీ ప్రజ్ఞ

నిర్వహణ : పిళ్లా కుమార స్వామి
1. 'పురాణం సర్వ సాహిత్య ప్రక్రియలకు మాతృభూమి' అని ఏ పురాణంలో చెప్పారు?
ఎ. విష్ణుపురాణం బి. బ్రహ్మపురాణం సి. అగ్ని పురాణం డి. నారద పురాణం
2. తెలుగులో వచ్చిన మొదటి ఆత్మకథ
ఎ. నా ఎరుక (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) బి. హింపి నుంచి హరప్పా దాకా (తిరుమల రామచంద్ర)
సి. శతపత్రం (గడియారం రామకృష్ణశర్మ) డి. అనుభవాలు - జ్ఞాపకాలూనూ (శ్రీపాద)
3. 'వడగాడ్పు నా జీవితమైతే, వెన్నెల నా కవిత్వం' అని చెప్పుకున్న కవి ఎవరు?
ఎ. కుసుమ ధర్మన్న బి. ఎండ్లూరి సుధాకర్‌ సి. వడ్డెబోయిన శ్రీనివాస్‌ డి. గుర్రం జాషువా
4. 'దిగిరాను దిగిరాను దివి నుండి భువికి/ నవ్విపోదురు గాక నాకేటి సిగ్గు' అన్న కవి ఎవరు?
ఎ. దేవులపల్లి రామానుజరావు బి. దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సి. బాలగంగాధర్‌ తిలక్‌ డి. శ్రీశ్రీ
5. 'వనజ' పదానికర్థం? ఎ. రోజాపువ్వు బి. సంపెంగ సి. తామరపూవు డి. కనకాంబరం
6. 'నాలుగ్గాళ్ళ మండపం' రచయిత ఎవరు?
ఎ. పులికంటి కృష్ణారెడ్డి బి. నరలా రామారెడ్డి సి. రావిశాస్రి డి. రాసాని
7. 'రాయలసీమ' అన్నపేరు ఎప్పుడు వ్యవహారంలోకి వచ్చింది?
ఎ. 18.11.1928 బి. 28.11.1928 సి. 1.1.1928 డి. 31.12.1928
8. 'రుతు సంహారం' కావ్య రచయిత
ఎ. కాళిదాసు బి. భోజరాజు సి. అల్లసాని పెద్దన డి. శ్రీనాధుడు
9. 'కైశికి' అనగా
ఎ. ఒక అలంకరణ బి. నృత్యరూపం సి. నాటకం డి. వ్యక్తిపేరు
10. నాట్యశాస్త్ర రచయిత
ఎ. నండూరి రామకృష్ణ బి. నటరాజ రామకృష్ణ సి. అభినవగుప్తుడు డి. భరతముని
11. బృహత్కథ రచయిత
ఎ. క్షేమేంద్రుడు బి. గుణ్యాఢ్యుడు సి. జాయప డి. హాలుడు
12. యక్షగానం ఏ జిల్లా నుంచి ప్రారంభమైంది?
ఎ. కడప బి. కర్నూలు సి. అనంతపురం డి. చిత్తూరు
13. 'పండితారాధ్య చరిత్ర' రాసిన కవి
ఎ. పాల్కురికి సోమనాధుడు బి.బసవేశ్వరుడు సి. తెనాలిరామకృష్ణ డి. వేములవాడ భీమకవి
14. కాకతీయుల కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నృత్యం
ఎ. చర్చరా బి. తెగల సూడ సి. పేరిణి డి. కోలాటం
15. 'రామాయణ విషవృక్షం' రచయిత ఎవరు?
ఎ. విశ్వనాధ సత్యనారాయణ బి. సుజరె సి. రంగనాయకమ్మ డి. సి.వి.
16. 'సత్యకామ జాబాలి' రచయిత ఎవరు?
ఎ. సి.వి. బి. నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సి. త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి డి. ఆరుద్ర
17. 'శూద్రులు- ఆర్యులు' గ్రంధకర్త
ఎ. డి.డి. కోశాంబి బి. డా|| బి.ఆర్‌. అంబేద్కర్‌ సి. ఆరుద్ర డి. రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్‌
18. 'గుడిలో సెక్సు' గ్రంథ రచయిత
ఎ. రావిపూడి వెంకటాద్రి బి. ఆరుద్ర సి. తాపీ ధర్మారావు డి. జయగోపాల్‌
జవాబులు : 1. డి 2. ఎ 3. డి 4. బి 5. సి 6. ఎ 7. ఎ 8. డి 9. ఎ
10. డి 11. బి 12. సి 13. ఎ 14. సి 15. సి 16. ఎ 17. బి 18. బి