మనిషిని ఈడ్చుకుపోతూనే ఉంది..!

చందలూరి నారాయణ రావు
97044 37247

ఒకే 'తానుగుడ్డ'ను కొనగలిగిన
స్థోమత, సమానత్వంతో
వీధి చివరలోని ఓ కల ...
ఒళ్ళంతా కప్పుకున్న అందంతో
ఊరిలోకి వచ్చి
ఓ కళ తెచ్చింది!

కానీ,
అంతటా కురిసిన ఆనందం
అన్ని వీధులను తడపలేదు
అక్కడక్కడ ఎడారి పోకడ
ముళ్ళు పూలు, రంగు రేకులు
కమురు కాడలు, చేదు వాసనలు
గుబురు పొదలు, పచ్చి రుచులతో...

ఇప్పటికీ,
నల్లని అందాలతో
పసరు నవ్వులతో
మట్టికి గాలికి నీటికి
మరీ మనసులకి
ఇరుకు మురికిని పూసి
భూమికి బుద్ధిని దూరాన్ని కట్టి
సాక్ష్యాత్తు చదువు సమక్షంలో
స్వార్థం సాక్షిగా......
మనిషిని ఈడ్చుకుపోతూనే ఉంది..!