తిరిగొచ్చిన గతం

సునీత పేరిచర్ల
83094 20900

సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత
బాల్య మిత్రుల పలకరింపుతో
నేలకొరిగిన పక్షి ఆయువు పోసుకుని
నింగికెగిరినంత హాయిగా ఉంది...
శిశిరం తను రాల్చిన
ఆకులను తానే స్వయంగా
కొమ్మకు అతికించినంత
ఆనందంగా ఉంది...
దారి తప్పిపోయిన పిల్లాడికి ఆ దారే
తన తల్లి వద్దకు చేర్చినంత తృప్తిగా ఉంది...
చీకటి సంద్రాన్ని ఈదుతున్న నావికుడికి
వెలుగు తీరం కనిపించినంత సంతోషంగా ఉంది
కాలం తను కప్పేసిన గతాన్ని
తానే తవ్వి జ్ఞాపకాలను
శిథిలం కాకుండా అప్పగించిందని
గర్వంగా ఉంది
ఎన్నో అనుభవాలను, అనుభూతులను
ఏరుకున్న నాటి గూటికి
నేడు మళ్ళీ చేరుకున్న
పక్షుల కోలాహలంలా
నా మనసు సందడి చేస్తుంది
చాలా రోజుల తర్వాత
కళ్ళలో ఆనంద భాష్పాలు
ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకున్నాయి
ఓడిపోయిన కాలం తలదించుకుంది!