అతనిపుడు..

చెళ్ళపిళ్ళ శ్యామల

99498 31146
కళ్ళల్లో ఆశల దీపం వెలిగించి
చూపులు... ఆకాశానికి గురి పెట్టి
బతుకును తాకట్టు పెట్టి
నాగలై... పొలమంతా తిరిగి
శ్రమను గోరుముద్దలు చేసి
నేలకందిస్తూనే ఉన్నాడతను !

కణకణకాలే కడుపుతో సూరీడు ఒకసారి
ఆకలంటూ వరుణుడు ఒకసారి వచ్చి
అతడి శ్రమను ఆరగిస్తూనే ఉన్నారు!
ప్రకృతి ప్రకోపానికి చివురుటాకై వణికాడతను
కలల్ని కళ్లల్లోనే దాచుకుని
కన్నీళ్లే మళ్ళీ పండించాడు!
ఆయుష్షు లేని బిడ్డై 'పంట'
కళ్ళ ముందే తల వాల్చేసాక
ఆరుగాలం అతను పడ్డ శ్రమ
ఆకలై... అతని కడుపున చిచ్చుపెట్టింది !

మదుపుకు చేసిన అప్పు
సుడిగుండమై కుదిపేసాక
పాలకుల అండదండలూ కరువై.....
చట్టాలూ ఊతమివ్వక
ఒంటరి పోరాటం సాగిస్తూ...
కళ్ళల్లో ఎడారులు వ్యాపిస్తుంటే...
అతనిపుడు చివురించడం
మరిచిపోయిన మోడయ్యాడు!