స్వాతంత్ర ్య భారతం!

డాక్టర్‌ గన్నోజు శ్రీనివాసాచారి
85558 99493
మురికివాడల్లోని జనం మూలుగుతూనే వున్నారు
తాడిత పీడిత ప్రజను చూడ
తరాలైన కూడ మార్పు లేదు!
బానిస బతుకులకు చిప్పెడు మెతుకుల్లేవు!
రాజకీయ నాయకులవి కూడా... అంతే
బానిస బతుకులైనా సకల సుఖవంతమైన
జీవిత రసాస్వాదనలే!

ఎవరి కడుపు కిందికి వాళ్ళే
నిధులను నీళ్ళను మలుపుకుంటునే వున్నారు!
రాచరిక రాజకీయంలో బీదల కగచాట్లే ...!
మత రాజకీయాలకు మంగళం పాడేవారు లేరు!

పేదల గుడిసెల్లో వెన్నెల విరబూసి
ఎదలో వేదనను ఎక్కిరిస్తుంది!
దేవళ ముందరి దీన జనులాక్రందనలు...
ఏమాత్రం ఊరట లేదు!

ఇకనైనా పాలకులు ఏలికలు నాయకులు
ఒక చూపు చూసి వారికాశ్రయాన్నికల్పించండి!
ఇదీ దురాశవుతుందేమో!
అయినా ఎదురు చూద్దాం
అప్పుడే డెబ్బై ఐదేళ్ళ స్వేచ్ఛకు సార్థకత అవుతుందని
ఏదో మనసు పొరల్లో
మిణుకు మిణుకుమంటున్న చిరు ఆశ...!