బొంకులదిబ్బ

రత్నాల బాలకృష్ణ
9440143488

అంకం మారినప్పుడల్లా
అక్కడొక కొత్త వర్ణపటం
తనను తాను చిత్రించుకుంటూ వుంటుంది
గంటస్తంభం ముళ్ళు
స్థానభ్రంశం చెందినప్పుడల్లా
టీవీ తెరపై చానళ్ళు మార్చుతున్నట్లు
అక్కడొక కొత్త దృశ్యం రంగులు పులుముకుంటుంది
నలుపు తెలుపు తెరపై నల్లదేహం
కావిడితో దేశాన్ని మోస్తూ వుంటుంది
దృశ్యం మారినప్పుడల్లా
సరికొత్త వర్ణం తెరకి జోడించబడి
క్షణానికొక కొత్తరూపు జతపరుస్తుంటుంది
రంగులు ఎన్ని రకాలైనా
కాలభ్రమణంలో ఏకమై
చిక్కటి చీకటిని పట్టపగలు
స్రవిస్తూ వుంటుంది

దేహాలు ఒకపక్క వేలం వేయబడుతూవుంటాయి
సమస్త దేహాల భాషనూ
రంగుల సుద్దముక్కతో
రోడ్డుపై వర్ణరంజితంగా గీయబడుతువుంటుంది
దేశంలోని సమస్త కూడళ్ళలో
ఇదే దృశ్యం ప్రతిఫలిస్తూవుంటుంది
వర్ణపటంలో చిత్రించిన ప్రతి రంగూ
ఆకలి కుంచెతో గీయబడినదే!