సాహితీ ప్రజ్ఞ

నిర్వహణ : పిళ్లా కుమార స్వామి
1. శుక సప్తతి కావ్యాన్ని రాసిన కవి
ఎ. అత్యాలరాజు నారాయణకవి బి. కదిరీపతి సి. ఆనందకవి డి. దిట్టకవి
2. 'విజయవిలాసం' రచించిన కవి
ఎ. తెనాలి రామకృష్ణ బి. కృష్ణదేవరాయలు సి. ముద్దుపళని డి. చేమకూర వెంకటకవి
3. రాయల సభామంటపం పేరు
ఎ. త్రిభువనం బి. భువన విజయం సి. నవరత్నం డి. సాహితీక్షేత్రం
4. శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు రాసిన కావ్యం
ఎ. పారిజాతాపహరణం బి. ఆముక్తమాల్యద సి. కళాపూర్ణోదయం డి. వైజయంతీవిలాసం
5. శ్రీనాథుని క్రీడాభిరామం
ఎ. వీధినాటకం బి. కావ్యం సి. శృంగారకావ్యం డి. వీరకావ్యం
6. కాళ హస్తీశ్వర శతకం రాసిన కవి
ఎ. మారన బి. ధూర్జటి సి. నృసింహకవి డి. బద్దెన
7. భాస్కర శతకం రాసిన కవి
ఎ. సూరన బి. గోపన్న సి. మారన వెంకయ్య డి. చౌడప్ప
8. గురజాడ అప్పారావు రాసిన కన్యాశుల్కంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వేశ్య పాత్ర పేరు
ఎ. చింతామణి బి. మధురవాణి సి. మంజులవాణి డి. కలహంస
9. 'కలకంఠి కన్నీరొలికిన సిరి ఇంట నుండ నొల్లదు' అన్న కవి
ఎ. బద్దెన బి. వేమన సి. గురజాడ డి. చలం
10. 'తెల్లవారను గడుసరి గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియబట్టి'' అని నిరసన వ్యక్తం చేసిన కవి
ఎ. చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం బి. సుబ్రహ్మణ్యభారతి సి. దాశరథి డి. గురజాడ
11. 'ఏనుగు నెక్కినాము, ధరణీంద్రులు మ్రొక్కగా నిక్కినాము'' అంటూ సగర్వంగా ప్రకటించిన వారెవరు?
ఎ. అల్లసాని పెద్దన బి. తిరుపతి వెంకటకవులు సి. వేములవాడ భీమకవి డి. మారన వెంకన
12. వికటకవి గా పేరొందిన కవి
ఎ. చౌడప్ప బి. వేమన సి. భర్తృహరి డి. తెనాలి రామకృష్ణ కవి
13. ప్రసన్న కథా కలితార్థయుక్తి, అక్షర రమ్యత నానారుచిరార్థసూక్తి లక్షణాలతో రాసిన కవి
ఎ. తిక్కన బి. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సి. ఎర్రన డి. నన్నయ
14. 'కప్పి చెప్పేవాడు కవి విప్పి చెప్పేవాడు విమర్శకుడు' అని చెప్పినదెవరు?
ఎ. సినారె బి. శ్రీశ్రీ సి. చలం డి. రారా
15. ప్రకృతి కనుకరణమే కవిత్వమని చెప్పినవారెవరు?
ఎ. ప్లేటో బి. అరిస్టాటిల్‌ సి. సోక్రటీస్‌ డి. మిల్టన్‌
16. కళలన్నీ ప్రకృతి నేర్పినవే (నేచర్‌ టాట్‌ ఆర్ట్‌) అని చెప్పినదెవరు?
ఎ. ప్లేటో బి. అరిస్టాటిల్‌ సి. మిల్టన్‌ డి. కట్స్‌
17. 'అపారే కావ్య సంసారే కవిరేవ ప్రజాపతి :' (ప్రపంచానికి అధిపతి కవే) అన్న అలంకారికుడు
ఎ. ఆనందవర్దనుడు బి. భామహుడు సి. భాసుడు డి. ముమ్ముటుడు
18. శతకం అనగా
ఎ. నూరు పద్యాలు బి. యాభై పద్యాలు సి. ఒక పుస్తకం డి. అలంకారికం
జవాబులు : 1. బి 2. డి 3. బి 4. బి 5. ఎ 6. బి 7. సి 8. బి 9. ఎ
10. ఎ 11. బి 12. డి 13. డి 14. ఎ 15. బి 16. సి 17. ఎ 18. ఎ